ประกาศ

ระบบ Gmail บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ยกเลิกการเปิดใช้บริการใหม่ ตั้งแต่ปี 2564 ทั้งนี้สำหรับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ปี 2564 สามารถใช้บริการฟรีอีเมล ในระบบ office.com ได้ทุกระดับการศึกษา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการอีเมลติดต่อศูนย์สารสนเทศ 025047788

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช