Login to STOU-GAFE
หมายเหตุ : ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21/11/2561 09:10 น.

ขอความช่วยเหลือ

>>สำนักบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-504-7623, 02-504-7626
>>amnat.tha@g.stou.ac.th (เฉพาะปัญหาการสมัครใช้งานอีเมล์ และกรุณาแจ้งรหัสนักศึกษาทุกครั้ง)