การลงทะเบียนใช้งาน

1. คลิกเมนู 'ลงทะเบียน'

2. เมื่อปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้กรอกรหัสประจำตัวนักศีกษา และรหัสประจำตัวประชาชน แล้วคลิกปุ่ม Login
login

3. เมื่อปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดขึ้นเอง แล้วคลิกปุ่ม 'ลงทะเบียน'
login

4. หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียน
create password

5. การเข้าใช้งาน STOU-GAFE ให้คลิกที่ปุ่ม เข้าใช้งาน STOU-GAFE หรือคลิกที่เมนู Login STOU-GAFE หรือเข้าใช้งาน https://mail.google.com/ โดยตรง

***หมายเหตุ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น


การเปลี่ยนรหัสผ่าน

***นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านผ่านทาง https://mail.google.com/ ได้โดยตรง เมื่อเข้าใช้งานอีเมล @g.stou.ac.th

1. คลิกเมนู 'เปลี่ยนรหัสผ่าน'

2. กรอกรหัสประจำตัวนักศีกษา รหัสประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด แล้วคลิกปุ่ม Login เช่นเดียวกันการดำเนินการในข้อ 2 ในหัวข้อ การลงทะเบียนใช้งาน

3. เมื่อปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้กรอกรหัสผ่านใหม่ รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง แล้วคลิกปุ่ม 'เปลี่ยนรหัสผ่าน'
change password

4. หน้าจอแสดงผลการเปลี่ยนรหัสผ่าน
change password

5. การเข้าใช้งาน STOU-GAFE ให้คลิกที่ปุ่ม เข้าใช้งาน STOU-GAFE หรือคลิกที่เมนู Login STOU-GAFE หรือเข้าใช้งาน https://mail.google.com/ โดยตรง